ماساژ در فوتبال

ماساژ برای کسب آمادگی بدن ضروری است ، زیرا جریان خون را فعال کرده ، مواد سمی عضلات را دفع نموده و به آنها خون تازه می رساند . ماساژ ورزشی قبل ، بعد و بین دو مرحله مسابقه انجام می گیرد: ?قبل از مسابقه فوتبال : هدف از این ماساژ آماده کردن بدن است . در این مرحله عضلات و مفاصل گرم می شوند . بدین ترتیب شما می توانید بدون احساس نگرانی از خطر مصدومیت به فعالیتهای شدید دست بزنید . ماساژ قبل از مسابقه ، بروز اثرات خستگی را به تعویق می اندازد . ?بعد از مسابقه فوتبال : این ماساژ موجب رفع خستگی اعض...
بیشتر