تخصصی سر

تخصصی سر می باشد و تکنیک های کلی تر برای ماساژ سر آموزش داده میشود.

در این نوع ماساژ فقط سر  آموزش داده میشود.

طول دوره ۶۰ ساعت می باشد و در طی ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار میشود.

بدون مدرک : ۵۰۰ هزار تومان

فنی و حرفه ای : ۹۵۰ هزار تومان

بین المللی تایلند : یک میلیون و هشتصد هزار تومان

اگر بصورت فشرده و خصوصی میخواهید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

مناسب برای باشگاه ورزشی – هتل – استخر – سالن ماساژ و فیزیوتراپی می باشد.