سنگ داغ

 

در این نوع ماساژ فقط با سنگ و روغن آموزش داده میشود.

طول دوره ۶۰ ساعت می باشد و در طی ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار میشود.

بدون مدرک : ۷۰۰ هزار تومان

فنی و حرفه ای : یک میلیون و پانصد هزار تومان

بین المللی تایلند : دو میلیون تومان

اگر بصورت فشرده و خصوصی میخواهید مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مبالغ فوق اضافه میشود.

مناسب برای باشگاه ورزشی – هتل – سالن ماساژ می باشد.